බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව සේවාවන් නරඹන්නන් සඳහා තොරතුරු විවෘතව පවතින වේලාවන් හා දින
විවෘතව ඇති වේලාවන් හා දින

 

කෞතුකාගාරයේ  නම                                       
විවෘතව තබන වේලාවන්
විවෘතව තබන දිනයන්

කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරය
සර් මාකස් ප්‍රනාන්දු මාවත, කොළඹ 07
පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 5.00 දක්වා පුර පසළොස්වක පෝය දින, සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු දිනයන්, තෛපොංගල්, රාමසාන්,
නත්තල් ආදී සියලුම ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු දින හැර
සතියේ සෑම  දිනකම
ජාතික ස්වාභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාරය
සර් මාකස් ප්‍රනාන්දු මාවත, කොළඹ 07
පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 5.00 දක්වා

ගාල්ල ජාතික කෞතුකාගාරය     
කොටුව, ගාල්ල
පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 5.00 දක්වා

ඉරිදා, සඳුදා හා සියලුම ප්‍රසිද්ඩ නිවාඩු දින හැර
සතියේ   දිනවල

රත්නපුර  ජාතික කෞතුකාගාරය
රත්නපුර
පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 5.00 දක්වා ඉරිදා, සඳුදා හා සියලුම ප්‍රසිද්ඩ නිවාඩු දින හැර
සතියේ   දිනවල
මහනුවර ජාතික ‍කෞතුකාගාරය
මහනුවර
පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 5.00 දක්වා ඉරිදා, සඳුදා හා සියලුම ප්‍රසිද්ඩ නිවාඩු දින හැර
සතියේ   දිනවල
අනුරාධපුර ජන කෞතුකාගාරය
පැරණි නගරය, අනුරාධපුරය
පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 5.00 දක්වා ඉරිදා, සඳුදා හා සියලුම ප්‍රසිද්ඩ නිවාඩු දින හැර
සතියේ   දිනවල
ඕලන්ද කෞතුකාගාරය
කුමාර වීදිය, කොළඹ 11
පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 5.00 දක්වා ඉරිදා, සඳුදා හා සියලුම ප්‍රසිද්ඩ නිවාඩු දින හැර
සතියේ   දිනවල
නිදහස් අණුස්මරණ කෞතුකාගාරය
නිදහස් චතුරස්‍රය, කොළඹ 07
පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 5.00 දක්වා ඉරිදා, සඳුදා හා සියලුම ප්‍රසිද්ඩ නිවාඩු දින හැර
සතියේ   දිනවල
ජාතික සමුද්‍ර ‍කෞතුකාගාරය
ගාලු කොටුව, ගාල්ල
පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 5.00 දක්වා ඉරිදා, සඳුදා හා සියලුම ප්‍රසිද්ඩ නිවාඩු දින හැර
සතියේ   දිනවල
මාගම්පුර රුහුණු උරුම කෞතුකාගාරය,
හම්බන්තොට

පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 5.00 දක්වා ඉරිදා, සඳුදා හා සියලුම ප්‍රසිද්ඩ නිවාඩු දින හැර
සතියේ   දිනවල