බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව ඇමතුම් ඇමතුම් තොරතුරු
ඇමතුම් තොරතුරු


minister-sbn

නම

: ගරු සජිත් ප්‍රේමදාස

අමාත්‍යධූරය

: නිවාස,ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

දුරකථන

: 00 94 11 2867163

ෆැක්ස් 

: 00 94 11 2861770

 

secretary-swarnapala

නම : බර්නාඩ් වසන්ත මහතා
තනතුර : ලේකම්
දුරකථන : 0094 11 2862225
ෆැක්ස් : 0094 11 2864765
විද්‍යුත්තැපෑල 
: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ


director

නම : සනුජා කස්තුරිආරච්චි මිය
තනතුර : අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වැ/බ)
දුරකථන : 0094 11 2695366
ෆැක්ස් : 0094 11 2692092
විද්‍යුත්තැපෑල 
: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

තනතුර දුරකථන   
ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑලදිගුව

ad-anthro

සනුජා කස්තුරිආරච්චි මිය
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වැ/බ) / නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ
(මානව විද්‍යා)
0094112672447 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

ආර්. එල්. ආර්. ජයසේකර මයා
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි
0094112688146 0094112688146

ඩබ්. එෆ්. ඩී. පී. ප්‍රනාන්දු මයා
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක
0094113167739 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

ad-ethno

සෙනරත් වික්‍රමසිංහ මයා
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ
(මානව වංශ විද්‍යා)
0094112667750

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

පුරප්පාඩු


නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ
(උද්භිද විද්‍යා)
0094112690146

ad-ento

එම්. ආර්. එම්. පී. එන්. ගුණතිලක මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (කීට විද්‍යා)
0094112695686

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

ad-admin-2014

එච්.එම්.එස්. ජයසිංහ  මෙනවිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පරිපාලන)

0094112684539
0094112692092 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

ad-zoo

කේ. පී. ලංකානි පවිත්‍රා සෝමරත්න මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සත්ව විද්‍යා)
0094112667751

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

වජිත් අබේසිංහ මයා

භූ විද්‍යා ආරක්ෂක

0094 112694767 235 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

ඒ. සී. එන්. ලියනගමගේ මිය

භාෂා පරිවර්තක

0094 112694767 297


ඩී. එස්. ද සොයිසා මිය
පරිපාලන නිලධාරි
0094112684539 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

පුරප්පාඩු

පුස්තකාලයාධිපති 00941126933140094112694767 228

mk-colombo

රංජිත් එස්. හේවගේ මයා
කෞතුකාගාර අධිකාරි
ජාතික ‍‍කෞතුකාගාරය
කොළඹ
0094112694366

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

mk-nmnh

නයනා පෙරේරා මෙවිය
කෞතුකාගාර අධිකාරි
ජාතික ස්වභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාරය
0094112691399

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

mk-kandy

කේ. ඩී. වී. චන්දිමාල් මයා
කෞතුකාගාර අධිකාරි
ජාතික ‍‍කෞතුකාගාරය
මහනුවර
0094 812223867

mk-independence2

ආර්. වී. ඒ. එස්. අබේරත්න මයා
කෞතුකාගාර අධිකාරි
නිදහස් අණුස්මරණ කෞතුකාගාරය
කොළඹ 07

0094 112691825

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

epo-rnm

තමරා දමයන්ති ජයසේකර මිය
අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන නිලධාරි
ජාතික කෞතුකාගාරය
රත්නපුර

0094 452222451

ජී. ඒ. ද ඩබ්. දසනායක මෙනවිය
සංවර්ධන නිලධාරි     
ජාතික කෞතුකාගාරය
ගාල්ල
0094 912232051


ජී. පී. ජී. පුෂ්පකුමාර මයා
අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන නිලධාරි
ජන කෞතුකාගාරය
අනුරාධපුරය
0094 252234624


epo-dutch

ඉරේෂ් අලවත්ත මයා
අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන නිලධාරි
ඕලන්ද කෞතුකාගාරය
කොටුව

0094 112448466

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

epo-maritime2

පී. ඒ. සිරිපාල මයා
අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන නිලධාරි
සමුද්‍ර කෞතුකාගාරය
ගාල්ල

0094 912242261


පුරප්පාඩු අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන සහකාර 0094 113168981

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
0094 112694767
230
231