බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව කෞතුකාගාර ගාල්ල ජාතික ‍කෞතුකාගාරය

ගාල්ල ජාතික ‍කෞතුකාගාරය


ගාල්ල ජාතික ‍කෞතුකාගාරය 1656 දී ගාලු කොටු‍‍‍‍‍වේ ඉදි කරන ලද පැරණිතම ලන්දේසි ගොඩනැගිල්ල  තුල  ස්ථාපනය කර ඇත. දකුණු  ශ්‍රී ලංකාවේ සාම්ප්‍රදායික සංස්කෘතික උරුමය පිළිබදව මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා ජාතික ‍කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව මගින් මෙම ගාල්ල  ‍කෞතුකාගාරය ඉදි කරන ලද අතර එය 1986 මාර්තු 31 වැනිදා මහජනතාව සදහා විවෘත කරන ලදී.
ගාල්ල ජාතික ‍කෞතුකාගාරය දකුණු පළාතට උරුම වූ පුළුල් පරාසයක පැතිරුණු පුරා විද්‍යාත්මක හා මානව විද්‍යාත්මක වස්තූන් ප්‍රදර්ශනය කරයි. මේ අතර  විවිධ චාරිත්‍ර  විධි සදහා භාවිතා වූ සාම්ප්‍රදායික වෙස් මුහුණු එකතුවක්, කැස්බෑ ලෙලි වලින් සෑදූ විසිතුරු භාණ්ඩ එකතුවක්,  පෞරාණික ලී කැටයම් හා බීරළු එකතුවත් නරඹන්නන් ආකර්ශනය කර ගන්නා ප්‍රදර්ශන භාණ්ඩ වේ. ලන්දේසීන්ගේ බලපෑම ගාල්ල වරායට පැමිණි ලන්දේසි නැව් වල භාවිතා වූ භාණ්ඩ වලින් විදහා දැක්වේ. විශාල මැටි බරණි, ලන්දේසි සොල්දාදුවන් විසින් භාවිතා කරන ලද V.O.C පෝසිලේන් භාණ්ඩ,  උපාංග සහ ආයුධ මෙම ප්‍රදර්ශන භාණ්ඩ අතර ‍වේ. ගාල්ල ජාතික ‍කෞතුකාගාරය දකුණු ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන අධ්‍යාපනික මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස වැදගත් මෙහෙයක් ඉටු කරයි.

යොමුව
නම : ජී. ඒ. ද ඩබ්. දසනායක මහත්මිය
තනතුර : සංවර්ධන නිළධාරී
ලිපිනය : ගාල්ල ජාතික ‍කෞතුකාගාරය, ගාල්ල
දුරකතන අංකය : 091 2232051

pic
pic
pic
pic
pic
pic
ඡායාරූප ගැලරිය : ගාල්ල ජාතික ‍කෞතුකාගාරය