බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් ජාතික ස්වාභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාරයේ 29 වන සමාරම්භක උත්සවය............
ජාතික ස්වාභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාරයේ 29 වන සමාරම්භක උත්සවය............

2015sep23-front

ජාතික ස්වාභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාරයේ සංවිධානයෙන් හා ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු ආයතනය අනුග්‍රහයෙන්.............

 

 

ජාතික ස්වාභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාරයේ සංවිධානයෙන් හා ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු ආයතනය අනුග්‍රහයෙන්  2015 සැප්තැම්බර් 23 වන දින ජාතික ස්වාභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාරයේ 29 වන සමාරම්භක දිනය  නිමිත්තෙන් “අපගේ අතීත උරුමයේ  ප්‍රෞඪත්වය විද්‍යාත්මක ඇසින් දකිමු” තේමාව යටතේ බස්නාහිර පළාත් උසස් පෙළ විද්‍යා විෂය හදාරන පාසැල් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සදහා කෞතුකගාර  ශ්‍රවණාගාරයේ දී පවත්වන ලද අධ්‍යාපනික  සම්මන්ත්‍රණය.

2015sep23-1
2015sep23-2
2015sep23-3
2015sep23-4
2015sep23-5
2015sep23-6
2015sep23-9-1
2015sep23-9-2
2015sep23-9-3
2015sep23-9-4
2015sep23-9-5
2015sep23-9-6
2015sep23-9-7
2015sep23-9-8
2015sep23-9-9
2015sep23-9-9-1
2015sep23-9-9-2
2015sep23-9-9-3
2015sep23-9-9-4
2015sep23-9-9-5
2015sep23-9-9-6
2015sep23-9-9-7
2015sep23-9-9-8
2015sep23-9-9-9
2015sep23-9-9-9-1
2015sep23-9-9-9-2
2015sep23-9-9-9-3
2015sep23-front
01/28 
start stop bwd fwd