பதாகை
பதாகை
English (United Kingdom)Sinhala (Sri Lanka)
சுற்றறிக்கை

 

 

# சுற்றறிக்கை

சு.எண்

வழங்கப்பட்ட திகதி

1

வெள்ளப்பெருக்கு, மண்சரிவுகள் மற்றும் வீதிகள் தடைப்பட்டமை காரணமாக சேவைக்கு வருகை தராத அரசாங்க அலுவலர்களுக்கான விசேட விடுமுறை – 2016 மே மாதம்

10/2016 2016-05-24
2

2005 வரவுசெலவுத் திட்டத்தில் முன்மொழியப்பட்ட அரசாங்க அலுவலர்களுக்கான புதிய காப்புறுதி திட்டத்தினை தாபித்தல் ( அக்ரஹாரா)

12/2005(VI) 2016-04-29
3 அரச சேவையில் சம்பளங்களின் திருத்தம் - 2016 03/2016 2016-02-25
4

அரசகரும மமொழிக் மகொள்கககை அமுல்படுத்துதல்

01/2014 (III) 2016-05-16