බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් අනුරාධපුර කෞතුකාගාරය තාවකාලිකව වසා තැබේ
අනුරාධපුර කෞතුකාගාරය තාවකාලිකව වසා තැබේ

අනුරාධපුර කෞතුකාගාරය තාවකාලිකව වසා තැබේ.

 


ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් අනුරාධපුර කෞතුකාගාරය සංරක්ෂණමය අළුත්වැඩියා කටයුත්තක් හේතුවෙන් 2022.08.17 වන දින සිට මහජන ප්‍රදර්ශනය සඳහා තාවකාලිකව වසා තැබේ

Due to a conservatory renovation project is undergoing, Folk Museum, Anuradhapura has been temporary closed to the public from 15.08.2022 to 31.12.2022.