බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් සියලුම මැදිරි නැරඹීමට මහජනතාවට අවස්ථාව....
සියලුම මැදිරි නැරඹීමට මහජනතාවට අවස්ථාව....

 

කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරයේ සියලුම මැදිරි නැරඹීමට මහජනතාවට අවස්ථාව

 

රුපියල් මිලියන 200 ක වියදමින් සංරක්ෂණය කරන ලද කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාර ගොඩනැඟිල්ල 2017 පෙබරවාරි මස 06 වන දින පෙරවරු 9.30 ට අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු ගරු අමාත්‍ය එස්.බී.නාවින්න මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය පාලිත තෙවරප්පෙරුම මැතිතුමාගේ සහභාගිත්වයෙන්  පවත්වන ලදී.

1877 ජනවාරි 01 දින මහජනයා සඳහා විවෘත කරන ලද  කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාර ගොඩනැඟිල්ලේ සිදු කරන ලද විශාලතම සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය වූ මෙය, ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්‍යම උපදේශක කාර්යාංශයේ  (CECB) උපදේශකත්වයෙන්,  ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදා 6 වන ඉංජිනේරු සේවා බලකාය විසින් සිදු කරන ලදී.

එසේම 2017 පෙබරවාරි 06 දින සිට කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරයේ සියලුම මැදිරි නැරඹීමට මහජනතාවට අවස්ථාව සැලසේ.


2017-02-06-a1
2017-02-06-a2
2017-02-06-a3
2017-02-06-a4
2017-02-06-a5
2017-02-06-a6
2017-02-06-a7
2017-02-06-a8
2017-02-06-a9
2017-02-06-aa1
2017-02-06-aa2
2017-02-06-aa3
2017-02-06-aa4
2017-02-06-aa5
2017-02-06-aa6
2017-02-06-aa7
2017-02-06-aa8
2017-02-06-aa9
2017-02-06-b1
2017-02-06-b2
2017-02-06-b3
2017-02-06-b4
2017-02-06-b5
2017-02-06-b6
2017-02-06-b7
2017-02-06-b8
2017-02-06-b9
2017-02-06-c1
2017-02-06-c2
2017-02-06-c3
2017-02-06-c4
2017-02-06-c5
2017-02-06-c6
2017-02-06-c7
2017-02-06-c8
2017-02-06-c9
2017-02-06-d1
2017-02-06-d2
2017-02-06-d3
2017-02-06-front1
01/40 
start stop bwd fwd