බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් නිල් තල්මසාගේ අස්ථි පද්ධතිය ..........
නිල් තල්මසාගේ අස්ථි පද්ධතිය ..........නිල් තල්මසාගේ අස්ථි පද්ධතිය ප්‍රදර්ශනය සඳහා ..........
කොළඔ ජාතික කෞතුකාගාරයේ ප්‍රදර්ශනය කර තිබූ නිල් තල්මසාගේ අස්ථි පද්ධතිය මේ වන විට 2017 වසරේ දී විවෘත කිරීමට නියමිත අස්ථි විද්‍යා මැදිරියෙහි ප්‍රදර්ශනය සඳහා සැකසෙමින් පවතී.

 

bluewhale-front
bluewhale1
bluewhale10
bluewhale11
bluewhale2
bluewhale3
bluewhale4
bluewhale5
bluewhale6
bluewhale7
bluewhale8
bluewhale9
01/12 
start stop bwd fwd