බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කාර්යාලයේ දුරකතන අංකය තාවකාලිකව විසන්ධි කර ඇත.
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කාර්යාලයේ දුරකතන අංකය තාවකාලිකව විසන්ධි කර ඇත.

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ජනරාල් කාර්යාලයේ දුරකතන අංකය තාවකාලිකව විසන්ධි කිරීම..

අලුත්වැඩියා කටයුත්තක් නිසා ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කාර්යාලය තාවකාලිකව වසා ඇති බවත්, 0112695366 අංකය තාවකාලිකව විසන්ධි කර ඇති බවත් කාරුණිකව දන්වා සිටිමු.

අවශ්‍ය තොරතුරු සඳහා පහත දුරකතන අංක අමතන්න

කෞතුකාගාර අධිකාරී (කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරය) - 0112694366

පාලන අංශය  - 0112684539

අධ්‍යක්ෂ (සංස්කෘතික)  - 0112667750

කෞතුකාගාර අධිකාරී (ජාතික ස්වභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාරය) - 0112688146

සිදුවන අපහසුතාවයන් පිළිබඳව කණගාටුව පළකරමු.

 

 

ඕලන්ද කෞතුකාගාර ගොඩනැගිල්ලේ සංරක්ෂණමය අළුත්වැඩියා කටයුතු 2017 ජුනි 01 දින සිට ආරම්භ කිරීමට නියමිත බැවින්, එදින සිට මාස 06 ක කාලයක් වසා තැබේ. එම නිසා 2017 ජුනි 01 දින සිට 2017 නොවැම්බර් මස 01 වැනිදා දක්වා කාල සීමාව තුළ ඕලන්ද කෞතුකාගාරය මහජන ප‍්‍රදර්ශනය සඳහා විවෘත නොකරන බව කාරුණිකව දන්වා සිටිමු.

2017 දෙසැම්බර් මස 01 වැනිදා ඕලන්ද කෞතුකාගාරය මහජන ප්‍රදර්ශනය සඳහා නැවත විවෘත කිරීමට නියමිතය.

මෙම අළුත්වැඩියා කටයුත්ත නිසා සිදුවන යම් අපහසුතාවයක් වෙතොත්, ඒ පිළිබඳව අපගේ කණගාටුව පළ කරමු.