பதாகை
பதாகை
English (United Kingdom)Sinhala (Sri Lanka)
முதற் பக்கம் செய்திகள் கீழ் காணும் நூதனசாலைகளின் பிரவேச
கீழ் காணும் நூதனசாலைகளின் பிரவேச

தேசிய நூதனசாலை திணைக்களத்தில் கீழ்..........

தேசிய நூதனசாலை திணைக்களத்தில் கீழ் காணும் நூதனசாலைகளின் பிரவேச பத்திர கட்டணங்களில் 2017 ஜுன் மாதம் 15ம் திகதி தொடக்கம் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

 

•     கொழும்பு தேசிய நூதனசாலையை

•     தேசிய இயற்கை விஞ்ஞான நூதனசாலையை

•     இரத்திரபுரி தேசிய நூதனசாலை

•     கண்டி தேசிய நூதனசாலை

 

பாடசாலை மாணவர்கள் மற்றும் பாடசாலை ஆசிரியர்களுக்கான பிரவேச பத்திர கட்டணங்கள் திருத்தப்படவில்லை.