බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් ලෝක සංචාරක දින සැමරුම..
ලෝක සංචාරක දින සැමරුම..

ලෝක සංචාරක දින සැමරුම...ලෝක සංචාරක දින සැමරුම 2022.09.27 වන දින ජාතික කෞතුකාගාර පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණි.


World Tourism Day Celebration was held on 27.09.2022 at National Museums premises...