බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් ශ‍්‍රවණාගාරය වෙන්කිරීමේ ගාස්තු
ශ‍්‍රවණාගාරය වෙන්කිරීමේ ගාස්තු

ගාස්තු සංශෝධනයන්.....


ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ ශ‍්‍රවණාගාරය වෙන්කිරීමේ ගාස්තු සංශෝධනයන් 2017.09.10 දින සිට සංශෝධනය කරනු ලැබේ.

සනුජා කස්තුරිආරච්චි,
ජාතික කෞතුකාගාර අධ්‍යක්‍ෂ