බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් අස්ථික, භූ, උද්භිද විද්‍යා මැදිරි විවෟත කෙරේ.....
අස්ථික, භූ, උද්භිද විද්‍යා මැදිරි විවෟත කෙරේ.....

 

අස්ථික, භූ, උද්භිද විද්‍යා මැදිරි  මහජනයා සඳහා විවෟත කෙරේ.......................

 

අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු ගරු අමාත්‍ය එස්.බී.නාවින්න මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය පාලිත තෙවරප්පෙරුම මැතිතුමාගේ සහභාගිත්වයෙන් ජාතික ස්වභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාරය සඳහා අභිනවයෙන් ඉදිකරන ලද අස්ථික විද්‍යා මැදිරිය, නවීකරණය කරන ලද භූ විද්‍යා සහ ශාක විද්‍යා මැදිරිය මහජන ප්‍රදර්ශනය සඳහා 2017 ඔක්තෝබර් මස 09 වන දින විවෘත කරන ලදී.

.

 

dsc_6545
dsc_6547
dsc_6550
dsc_6559
dsc_6565
dsc_6571
dsc_6573
dsc_6574
dsc_6575
dsc_6581
dsc_6584
dsc_6585
dsc_6587
dsc_6595
dsc_6599
dsc_6603
dsc_6607
dsc_6609
dsc_6619
dsc_6621
dsc_6630
dsc_6642
dsc_6645
dsc_6656
dsc_6661
dsc_6662
01/26 
start stop bwd fwd