බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් නිදහස් කෞතුකාගාරය නැරඹීම නොමිලේ
නිදහස් කෞතුකාගාරය නැරඹීම නොමිලේජාතික දින
නිදහස් කෞතුකාගාරය නැරඹීම නොමිලේ.....

 

ශ්‍රී ලංකාවේ 71 වන ජාතික  දිනය යෙදෙන පෙබරවාරි 04 වන දින ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් නිදහස් අනුස්මරණ කෞතුකාගාරය මහජනතාවට නොමිලේ නැරඹිය හැක.