බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාර උද්‍යානය
කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාර උද්‍යානය

කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාර උද්‍යාන නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය

කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරය මහජනතාවට විවෘත කරන ලද්දේ වර්ෂ 1877 ජනවාරි 01 වැනිදාය. කෞතුකාගාර ගොඩනැගිල්ලේ ආකර්ෂණීය පෙනුම වඩාත් උද්දීපනය කිරීම සඳහා ඉදිරිපස සහ දෙපස උද්‍යානය සකස් කොට තිබිණි. මේ දක්වා පැවතියේ එම ආරම්භයේ සකස් කළ තෘණ උද්‍යානයයි.

වැඩි විස්තර සඳහා

වසර 144 ආයුකාලයක් සම්පූර්ණ කර සිටින එම තෘණ උද්‍යානය මේ වනවිට තම ජීව කාලය ඉකුත්ව දුර්වල තත්ත්වයක පැවතිනි. එසේම වර්ෂා ජලය බැස යෑමේ කාණු පද්ධතියක් සහ වියළි කාලයට තෘණ පිටියට ජලය සැපයීමේ ක්‍රමවේදයක් නොතිබුණි. එබැවින් ආයුකාලය ඉකුත්ව ගොස් තිබෙන පැරණි තෘණ ස්ථරයත් මතුපිට නිසරු පාංශු ස්ථරයත් ඉවත් කොට නව පාංශු ස්ථරයක් මත නව තෘණ ස්ථරයක් එළීමේ අවශ්‍යතාවය දැඩිව උද්ගතව තිබුණි. කෞතුකාගාරයේ දර්ශනයට අවහිරයක් වන පරිදි අවිධිමත් ලෙස පසුකාලීනව සිටුවා තිබූ දැනට ආයුකාලය ඉක්මවා තිබෙන අරලිය ශාක කිහිපයක් ද ඉවත් කර නව හරිතවර්ණ ශාක පෙලක් විධිමත්ව සිටුවීමේ අවශ්‍යතාවය ද උද්ගතව තිබිණි. එබැවින් ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉල්ලීම පරිදි නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් උක්ත කාර්යයන් ඉටුකර ගැනීම සඳහා උද්‍යාන නවීකරණ සැලැස්මක් සහ ඇස්තමේන්තු සකස් කරන ලදී. අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ද ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව විධිමත් ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමවේදය අනුගමනය කරමින් මේ වනවිට එම ව්‍යාපෘතිය කොන්ත්‍රාත් ආයතනයක් වෙත පවරා ඇත. බුද්ධ ශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් ද නිරන්තරයෙන් මේ පිළිබඳ මගපෙන්වීම් සහ අවශ්‍ය උපදෙස් ලබාදෙනු ලැබේ.

කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරය නරඹන්නන්ට සහ කොළඹ නගරයට ආකර්ෂණීය හරිත වර්ණ උද්‍යානයක් ලබාදීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන අරමුණයි. සත්‍ය තොරතුරු විමසා බැලීමකින් තොරව මෙම ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ ඇතැමුන් ගෙන යන අසත්‍ය ප්‍රකාශ පිළිබඳව අපගේ බලවත් කනගාටුව පළකර සිටිමු. (මෙම ව්‍යාපෘතියේ සත්‍ය තොරතුරු අවශ්‍ය ඕනෑම අයෙකු හට පහත සඳහන් දුරකතන අංක වලින් ලබාගත හැකිය)

01. සෙනරත් වික්‍රමසිංහ මහතා, අධ්‍යක්ෂ (සංස්කෘතික)             - 071-4487766

02. ආචාර්ය මනෝරි ගුණතිලක මහත්මිය, නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ     - 071-4485524

 

සනූජා කස්තුරිආරච්චි

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව