බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් කෞතුකාගාර විවෘතව තබන වේලාවන්
කෞතුකාගාර විවෘතව තබන වේලාවන්

ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් කෞතුකාගාර විවෘතව තබන වේලාවන්

(වර්තමානයේ රට තුළ පවතින තත්ත්වය අනුව මෙම වේලාවන් වෙනස්විය හැක.)

කෞතුකාගාරයේ නම

විවෘතව තබන වෙලාවන්

විවෘතව තබන දිනයන්

කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරය

සර් මාර්කස් ප්‍රනාන්දු මාවත, කොළඹ 7

පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 4.00 දක්වා

 

 

රජයේ ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු දින හැර සතියේ සෑම දිනකම

ජාතික ස්වාභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාරය

සර් මාර්කස් ප්‍රනාන්දු මාවත, කොළඹ 7

පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 4.00 දක්වා

පොළොන්නරුව පුරාණ තාක්ෂණ කෞතුකාගාරය,

පොළොන්නරුව

පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 4.00 දක්වා

 

 

 

 

රජයේ ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු දින සහ සඳුදා දිනය හැර සතියේ සෙසු සියලු දිනවල

 

ගාල්ල ජාතික කෞතුකාගාරය

කොටුව, ගාල්ල

පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 4.00 දක්වා

මහනුවර ජාතික කෞතුකාගාරය

මහනුවර

පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 4.00 දක්වා

අනුරාධපුර ජන කෞතුකාගාරය

පැරණි නගරය, අනුරාධපුරය

පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 4.00 දක්වා

නිදහස් අනුස්මරණ කෞතුකාගාරය

නිදහස් චතුරස්‍රය, කොළඹ 7

පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 4.00 දක්වා

ගාල්ල සමුද්‍ර ජාතික කෞතුකාගාරය

ගාලු කොටුව, ගාල්ල

පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 4.00 දක්වා

මාගම්පුර රුහුණූ උරුම කෞතුකාගාරය

හම්බන්තොට

පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 4.00 දක්වා