බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් ජාතික කෞතුකාගාර පුස්තකාලය වසා තැබෙන දිනයන්......
ජාතික කෞතුකාගාර පුස්තකාලය වසා තැබෙන දිනයන්......

රටෙහි දැනට පවතින තත්ත්වය අනුව ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තු පුස්තකාලය 2022.08.31 දින දක්වා සෑම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනකම වසා තැබේ.