බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත
තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත

තොරතුරු දැන ගැනීමේ කොමිෂන් සභාව පිළිබඳ විස්තර

 

ලිපිනය :-

කාමර අංක 203-204,

බණ්ඩාරණායක ජාත්‍යන්තර අනුස්මරණ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව,

බෞද්ධාලෝක මාවත,

කොළඹ 07.

 

 

සභාපති

දුරකථන :- 0112691625

ඊ මේල් :- මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

 

අධයක්ෂ

දුරකථන :- 0112691007

ඊ මේල් :- මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

 

පාලන අංශය

දුරකථන :- 0112691625

ඊ මේල් :- මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

 

තොරතුරු නිලධාරියා සම්බන්ධ විස්තර


ආයතනය :- ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව

නම :-ඊ.ඒ.සෙනරත් වික්‍රමසිංහ මයා

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ශ්‍රී.ලං.වි.සේ.)

ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව

53, ශ්‍රීමත් මාකස් ප්‍රනාන්දු මාවත,

කොළඹ 07.

 

දුරකථන අංකය :- 0112667750

ඊ මේල් :- මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

 

නම් කළ නිලධාරියාගේ විස්තර :-

සනුජා කස්තුරිආරච්චි මිය

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව

53, ශ්‍රීමත් මාකස් ප්‍රනාන්දු මාවත,

කොළඹ 07.

 

දුරකථන අංකය :- 0112695360

ඊ මේල් :- මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ