බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
ගිවිසුම

1765 දී ඕලන්ද පෙරදිග ඉන්දිය වෙළඳ සමාගම (VOC) විසින් රැගෙන ගිය ඓතිහාසික වටිනාකමකින් යුත් කෞතුක වස්තුන් 06ක් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ගිවිසුම් දෙකකට පසුගිය (28) බුද්ධසාශන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ දී අත්සන් තබන ලදි.