බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් දැනුම්දිම
දැනුම්දිම

ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා රත්නපුර ජාතික කෞතුකාගාරය තාවකාලිකව වසා දැමීම

 

වහලය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා රත්නපුර ජාතික කෞතුකාගාරය තාවකාලිකව වසා දමා ඇති අතර , ඔබ පත්වන අපහසුතාවය පිළිබඳ අපගේ කණගාටුව ප්‍රකාශ කර සිටිමු.අපගේ අමුත්තන්ගේ ආරක්ෂාව සහ යහපැවැත්ම සහතික කිරීම සඳහා මෙම වසා දැමීම සිදු කළ බව දන්වා සිටිමි.නමුත් අපගේ කෞතුකාගාර පුරා ජෛවවිධත්ත්ව උද්‍යානය නරඹන්නන් සඳහා මෙම කාල සීමාව තුළ විවෘත කර ඇතිබව සතුටින් දැනුම් දෙමු.පුරා ජෛවවිධත්ත්ව උද්‍යානය නැරඹීම සඳහා ටිකට් මිල පහත පරිදි වෙනස් වේ:

ස්තුතියි.

  • දේශීය වැඩිහිටි රු.50.00
  • දේශීය ළමා රු.25.00
  • විදේශිය වැඩිහිටි රු.300.00
  • විදේශීය ළමා රු.200.00
  • පාසල් කණ්ඩායම්

ගුරුවරුන් රු.20.00

ශිෂ්‍යයන් රු.10.00