பதாகை
பதாகை
English (United Kingdom)Sinhala (Sri Lanka)
முதற் பக்கம் சேவை வருகை தருவோருக்கான தகவல்கள் வீடியோ/கெமரா அனுமதிப்பத்திரம்
வீடியோ/கெமரா அனுமதிப்பத்திரம்
வீடியோஃகெமரா அனுமதிப்பத்திரம்Permit Type
Amount
சாதாரன புகைப்பட கருவி ரூபா. 250.00
வீடியோக் கருவி ரூபா. 2500.00