බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් සඳ ගල් ජංගම ප්‍රදර්ශනය
සඳ ගල් ජංගම ප්‍රදර්ශනය

සඳ ගල් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ
ඛණිජ සම්පත් ජංගම ප්‍රදර්-
ශන 2009.9.24 සිට 2009.
10.07 දක්වා ජාතික ස්වා-
භාවික විද්‍යා කෞතුකාගාර
පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්වේ.
සඳ ගල් ජංගම ප්‍රදර්ශනය
සඳ ගල් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ඛණිජ සම්පත් ජංගම ප්‍රදර්ශන 2009.9.24 සිට 2009.10.07
දක්වා ජාතික ස්වාභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාර පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්වේ.
news-moon rock1 news-moon rock2
news-moon rock3 news-moon rock4