பதாகை
பதாகை
English (United Kingdom)Sinhala (Sri Lanka)
முதற் பக்கம் சேவை நூதனசாலையின் நடமாடும் கண்காட்சிகள்
நூதனசாலையின் நடமாடும் கண்காட்சிகள்
1.0
    மனித வளர்ச்சியியல் விஞ்ஞான பிரிவு

1.1 சிங்கள எழுத்துக் கலையின் வரலாரு

1.2 இலங்கை ஓவியக் கலை

1.3 இலங்கை சிற்பக் கலை

 

2.0 மனிதயியல் விஞ்ஞான பிரிவு

2.1 இலங்கையின் கிராமிய நடன (கோலம்) சம்பிரதாயம்

 

3.0 தாவரயியற் பிரிவு

3.1 இலங்கையின் நச்சுத் தாவரங்கள்

 

4.0 பூவிச்சரிதயியற் பிரிவு

4.1 சந்திர கற்கல்

4.2 இலங்கையின் கனிய வளங்கள்

 

5.0 பூச்சுயியற் பிரிவு
-விசேட மாதிரிகளை கொடுக்கல்வாங்கல் செய்தல்

 

6.0 மிருகயியற் பிரிவு
-தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மிருகயியல் மாதிரிகளை கொடுக்கல்வாங்கல் செய்தல்
        mobile_exhibition_03
Last Updated on Thursday, 29 May 2014 09:46