பதாகை
பதாகை
English (United Kingdom)Sinhala (Sri Lanka)
முதற் பக்கம் சேவை அரும்பொருட்காட்சியக விற்பனைக்கூடம்
முன்பக்கம்அரும்பொருட்காட்சியக விற்பனைக்கூடம்

Museum Book Shop


You can buy publications, leaflets/folders and picture post cards related to Department of National Museums.

 


museum shop1

museum shop2

book shop

Opening Hours

9.00 a. m. to 5.00 p.m. (except government holidays)