බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් "උරුම 2010" දැනුම මිනුම ප‍්‍රශ්නෝත්තර තරඟාවලිය
ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සංවිධානය කරනු ලබන උරුම දැනුම මිනුම ප‍්‍රශ්නෝත්තර තරගාවලිය 2010 පෙබරවාරි 16 වෙනිදා සිට 2010 අගෝස්තු 31 වෙනි දින දක්වා.

අරමුණ
දේශීය උරුමය පිළිබඳ පාසැල් සිසුන්ගේ දැනුම සහ ආකල්ප වර්ධනය කිරීම සඳහා උනන්දු කිරීමේ අරමුණින් ශ‍්‍රී ලංකාවේ සෑම පාසැල් සිසුවෙකුටම සහභාගී විය හැකි වැඩසටහනක් සංවිධානය කිරීම.
භාෂා මාධ්‍යය
සිංහල/දෙමළ/ඉංග‍්‍රීසි
තරගය පැවැත්වෙන කාලසීමාව

2010 පෙබරවාරි 16 වෙනිදා සිට 2010 අගෝස්තු 31 වෙනි දින දක්වා ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සකස් කර ඇති ප‍්‍රශ්නාවලිය ස්වකීය අත් අකුරෙන් සම්පූර්ණ කර තමා ඉගෙනුම ලබන පාසලේ විදුහල්පතිතුමාගේ අත්සන, දිනය, නිල මුද්‍රාව සහිතව 2010 අගෝස්තු මස 31 දිනට පෙර පහත ලිපිනයට ලැබෙන්නට සැලැස්විය යුතුය.


ලිපිනය
අධ්‍යක්ෂ,
ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව,
ශ‍්‍රීමත් මාකස් ප‍්‍රනාන්දු මාවත, කොළඹ 07.
විමසීම්

කෞතුකාගාර අධ්‍යක්ෂ (කොළඹ කෞතුකාගාරය )
දුරකතන  0094 112 694366/0094 112 694767 දිගුව 219

කෞතුකාගාර අධ්‍යක්ෂ (ස්වාභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාරය )
දුරකතන  0094 112 691399/0094 112 694767 දිගුව 234

අධ්‍යාපන ප‍්‍රකාශන සහකාර
දුරකතන  0094 112 694767 දිගුව 230-231


තරගයේ නීතිරීති
  • ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව හා එම දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පවත්නා අනෙකුත් කෞතුකාගාරවල සේවක මහත්ම  මහත්මන්ගේ පවුල්වල දරුවන්ට මෙම තරගයට සහභාගී විය නොහැක.
  • සෑම ප‍්‍රශ්නාවලියක්ම පැහැදිළි අත් අකුරෙන් සම්පූර්ණ කල යුතුය.
  • නිවැරදි අක්ෂර වින්‍යාසය පිළිබඳව අවධානය යොමු කෙරේ.

තරගය කාණ්ඩ දෙකක් යටතේ පැවැත්වේ.
  1. කණිෂ්ඨ අංශය - 06 වසර සිට 11 වසර දක්වා
  2. ජ්‍යෙෂ්ඨ අංශය - 12 වසර සිට 13 වසර දක්වා
  • කණිෂ්ඨ අංශයේ පළමු, දෙවන, තෙවන ස්ථාන සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ අංශයේ පළමු, දෙවන, තෙවන ස්ථාන හිමි කරගන්නා ජයග‍්‍රාහකයන් සඳහා වටිනා ත්‍යාගයක් සමඟ සහතිකයක් පිරිනැමේ.
  • ජයග‍්‍රාහකයන් 200 දෙනෙකුට කුසලතා සහතිකපත් පිරිනැමේ.
අයදුම් පත්‍ර
කණිෂ්ඨ අංශය - 06 වසර සිට 11 වසර දක්වා
ජ්‍යෙෂ්ඨ අංශය - 12 වසර සිට 13 වසර දක්වා
 
දැනුම මිනුම ප්‍රශ්නාවලිය
කණිෂ්ඨ අංශය - 06 වසර සිට 11 වසර දක්වා
ජ්‍යෙෂ්ඨ අංශය - 12 වසර සිට 13 වසර දක්වා

තරඟය පිළිබඳව අවසාන තීරණය ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව සතුය.