බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් අධ්‍යාපන වැඩමුළුව
අධ්‍යාපන වැඩමුළුව

Edu-NMNH1

ජාතික ස්වභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාරය විසින් සංවිධානය කරන ලද අධ්‍යාපන වැඩ මුළුවක්.................ජාතික ස්වභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාරය විසින් සංවිධානය කරන ලද අධ්‍යාපන වැඩ මුළුවක් 2010 ජූනි මස 03 වැනි දින කොළඔ ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තු‍ පරිශ්‍රයේ දී පවත්වන ලදි.
මෙම වැඩ මුළුව “ජාතික ස්වභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාරය පාසැල් අධ්‍යාපනයට අත්වැලකි “ මැයෙන් කළුතර අධ්‍යාපන කලාපයේ විද්‍යා ගුරුභවතුන් සදහා පවත්වන ලදි.

 

Edu-NMNH8
       Edu-NMNH2

 

 

Edu-NMNH3 Edu-NMNH4

 

 

Edu-NMNH5 Edu-NMNH6

 

 

Edu-NMNH7 Edu-NMNH9