බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් සිතුවම් ප්‍රදර්ශන ශාලාව මහජනතාවට විවෘත වේ......
සිතුවම් ප්‍රදර්ශන ශාලාව මහජනතාවට විවෘත වේ......

 

News-Painting_Gallery3

HSBC ආයතනයේ මුල්‍ය දායකත්වයෙන් නවීකරණය කරන ලද කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරයේ නව සිතුවම් ප්‍රදර්ශන ශාලාව ජාතික උරුමයන් සහ සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ ගරු ඇමතිනී පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මැතිනියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2010 ජූලි මස 21 වැනිදා මහජනතාවට විවෘත කරන ලදි.

 

painting_gallery1
painting_gallery2
painting_gallery3
painting_gallery4
painting_gallery5
painting_gallery6
painting_gallery7
painting_gallery8
painting_gallery9
painting_gallery91
painting_gallery92
painting_gallery93
painting_gallery94
painting_gallery95
01/14 
start stop bwd fwd