බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් ගරු ඇමතිනියගේ කෞතුකාගාර සංචාරය
ගරු ඇමතිනියගේ කෞතුකාගාර සංචාරය

 

M-visit

 

ජාතික උරුමයන් හා සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ ගරු ඇමතිනී


 

 


 

ජාතික උරුමයන් හා සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ ගරු ඇමතිනී පවිත්‍රා දේවි වන්නිආරච්චි මැතිනියගේ කෞතුකාගාර සංචාරය 2010 මැයි 5 වැනිදා සිදු විය.

 

ministers-visit1
ministers-visit2
ministers-visit3
ministers-visit4
ministers-visit5
ministers-visit6
1/6 
start stop bwd fwd