බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් ගරු ඇමතිගේ කෞතුකාගාර නිරීක්ෂණ චාරිකාව
ගරු ඇමතිගේ කෞතුකාගාර නිරීක්ෂණ චාරිකාවfront-minister


ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ ගරු ඇමති...................ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ ගරු ඇමති ආචාර්ය ජගත් බාලසූරිය මැතිතුමාගේ කෞතුකාගාර නිරීක්ෂණ  චාරිකාව 2010 දෙසැම්බර් 31 වැනිදා සිදු විය.

 

ministers visit1
ministers visit10
ministers visit11
ministers visit12
ministers visit13
ministers visit14
ministers visit15
ministers visit16
ministers visit17
ministers visit18
ministers visit19
ministers visit2
ministers visit3
ministers visit4
ministers visit5
ministers visit6
ministers visit7
ministers visit8
ministers visit9
01/19 
start stop bwd fwd