බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් කෞතුකාගාර නව ආපන ශාලාව විවෘත වේ...........................
කෞතුකාගාර නව ආපන ශාලාව විවෘත වේ...........................

cafeteria-frontකොළඹ ජාතික කෞතුකාගාර පරිශ්‍රයෙහි.......................

 


කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාර පරිශ්‍රයෙහි අභිනවයෙන් ඉදිකරන ලද ආපන ශාලාව  ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ ගරු අමාත්‍ය  ආචාර්ය ජගත් බාලසූරිය මැතිතුමා විසින් 2011 ජනවාරි 06 වෙනි දින විවෘත විය.

මෙම උත්සව අවස්ථාවට  ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කාන්ති විජේතුංග මැතිණිය, අතිරේක ලේකම් රේණුකා ඒකනායක මහත්මිය ඇතුළු ආරාධිත අමුත්තන් රැසක් සහභාගි විය.


cafeteria-front
cafeteria1
cafeteria2
cafeteria3
cafeteria4
cafeteria5
cafeteria6
cafeteria7
cafeteria8
cafeteria9
cafeteria91
cafeteria92
cafeteria94
cafeteria95
cafeteria96
cafeteria97
cafeteria98
cafeteria99
cafeteria991
cafeteria992
cafeteria993
cafeteria994
cafeteria995
01/23 
start stop bwd fwd