බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් "ගංකූඩුවේ කයිරාගං" සංයුක්ත තැටිය සහ කෘතිය දොරට වැඩීම...........
"ගංකූඩුවේ කයිරාගං" සංයුක්ත තැටිය සහ කෘතිය දොරට වැඩීම...........
deyatakirula-front

මෙවර අනුරාධපුරයේ පැවති දැයට කිරුළ 2012.........................

මෙවර අනුරාධපුරයේ පැවති දැයට කිරුළ 2012 අධ්‍යාපනික ප්‍රදර්ශනය වෙනුවෙන් ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නුවර කලාවියේ අප්‍රකට ජන ගී ඇතුළත් සංයුක්ත තැටියක් සහ ග්‍රන්ථයක් ප්‍රකාශයට පත්කරන ලදී. "ගංකූඩුවේ කයිරාගං" නමින් නම් කර ඇති මෙම සංයුක්ත තැටිය හා ග්‍රන්ථය දොරට වැඩීම සිදුකරන ලද්දේ 2012.02.04 වැනි දිනය. ඒ අනුරාධපුරයේ ඔයාමඩුවේ දැයට කිරුළ ප්‍රදර්ශන භූමියේ සකස් කර තිබූ ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රදර්ශන කුටිය තුළදීය.

එහිදී, එම සංයුක්ත තැටියේ සහ ග්‍රන්ථයේ මුල් පිටපත් ජාතික කෞතුකාගාර අධ්‍යක්ෂිකා ආචාර්ය නන්දා වික්‍රමසිංහ මහත්මිය විසින් ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ අමාත්‍ය ආචාර්ය ජගත් බාලසූරිය මැතිතුමා වෙත පිළිගන්වන ලදී.

නුවර කලාවියේ ජන සංස්කෘතිය තුළින් ගිලිහී යමින් පවතින වැදගත් අස්පර්ෂ උරුමයක් (Intangible Heritage) වන ඔවුන්ගේ පාරම්පරික ජන ගී මතුපරපුර වෙනුවෙන් සංරක්ෂණය කර තැබීමේ අභිලාෂයෙන් සහ එම උරුමයේ වටිනාකම් මතු පරපුර වෙත වඩාත් ආකර්ෂණීය ලෙස සංනිවේදනය කරවීමත්, පොදුවේ අප ජීවත්වන සමාජය තුළ යහපත් රසඥතාවක් ඇතිකර, ඒ ඔස්සේ ඔවුන් අපේ පාරම්පරික ජන ගී කෙරෙහි වඩාත් ආකර්ශණය කරවීමත් මෙම සංයුක්ත තැටිය සහ ග්‍රන්ථය එළිදැක්වීමෙන් බලාපොරොත්තු වන බව කෞතුකාගාර අධ්‍යක්ෂතුමිය ප්‍රකාශ කර සිටී.


deyatakirula
web_book cover
deyatakirula
web_book cover
1/2 
start stop bwd fwd