බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
දැයට සෙවන

front1

“දැයට සෙවන” රුක් රෝපණ වැඩසටහනට...........“දැයට සෙවන” රුක් රෝපණ වැඩසටහනට සමගාමීව ජාතික ෙකෟතුකාගාර  දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පවත්වන ලද උත්සවය 2012 ෙනාවැම්බර් මස 15 දින පෙරවරු 09.07 ට යෙදුන සුබ මොහොතින් රත්නපුර ෙකෟතුකාගාර පරිශ්‍ර ෙය් දී අාරම්භ කල අතර ඒහිදි වන පැල 45 ක් ෙරා්පණය කරන ලදි.

මේ අවස්ථාවට ප්‍රාදේශීය වන අඩවි නිලධාරී බුලත්වත්ත මහතා ද ජාතික ෙකෟතුකාගාර  දෙපාර්තමේන්තු කාර්යය මණ්ඩලෙය් රැසක් ද සහභාගි වුහ.

 

asc_2749
asc_2750
asc_2751
asc_2753
asc_2767
asc_2771
asc_2773
asc_2803
asc_2807
asc_2808
sam_7862
sam_7866
sam_7872
sam_7883
sam_7915
sam_7926
sam_7948
01/17 
start stop bwd fwd