බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් ජාතික ස්වාභාවික කෞතුකාගාරයේ ඉංජිනේරු තාක්ෂණ මැදිරිය
ජාතික ස්වාභාවික කෞතුකාගාරයේ ඉංජිනේරු තාක්ෂණ මැදිරිය


ජාතික ස්වාභාවික කෞතුකාගාරයේ ඉංජිනේරු තාක්ෂණ මැදිරිය මහජනතාව සදහා විවෘත වේ.........

ශ්‍රී ලංකාව සතු ඉංජිනේරු උරුමය විදහා පෙන්වන ඉංජිනේරු තාක්ෂණ මැදිරිය  ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු ආයතනයේ  සංකල්පයක් අනුව ජාතික ස්වාභාවික කෞතුකාගාරයේ මගපෙන්වීමෙන් හා සම්පත් බංකුවේ ප්‍රධාන මූල්‍ය දායකත්වයෙන් එක්ව නිර්මාණය කරන ලද්දකි.

ජාතික උරුමයන් පිළිබද ගරු  අමාත්‍ය ආචාර්ය ජගත් බාලසූරිය මැතිතුමා හා විදුලි බල හා බලශක්ති ඇමතිනී පවින්‍රා දේවි වන්නිආරච්චි මැතිනිය අතින් මහජනතාව සදහා විවෘත විය.

මෙ සදහා ජාතික උරුමයන් පිළිබද අමාත්‍යාංශයේ  ලේකම් ආචාර්ය නන්දා වික්‍රමසිංහ මහත්මිය  ඇතුළු  සම්භාවනීය  අමුත්තන් රැසක් සහභාගිවිය. මෙහි ප්‍රධාන මූල්‍යමය දායකත්වය දරන ලද්දේ සම්පත්  බංකුව මගිනි.

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
41
91
92
93
94
95
96
97
98
99
991
992
993
994
9911
front
01/25 
start stop bwd fwd