බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍ය නායක භාර්යාවන්
පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍ය නායක භාර්යාවන්
front-chogm-spouse

පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍ය නායක සමුළුව 2013..........................

පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍ය නායක සමුළුව 2013 ට සහභාගි වීමට පැමිණි සම්භාවනීය රාජ්‍ය නායකයින්ගේ භාර්යාවන් ඇතුඑ ආරාධිත අමුත්තන් රැසක් 2013 නොවැම්බර් මස 13 දින කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරය නැරඹීමට පැමිණෙන ලදි. ඔවූහු අපගේ අතීත ශ්‍රී විභූතිය මහත් සේ අගයමින් දෙපැයකට නො අඩු කාලයක් කෞතුකාගාරයේ රැඳී සිටිය හ.

 

dsc_9220
dsc_9221
dsc_9223
dsc_9225
dsc_9229
dsc_9232
dsc_9236
dsc_9238
dsc_9245
dsc_9248
front-chogm-spouse
01/11 
start stop bwd fwd