බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් 2014 ජනවාරි මස 1 වැනිදා කෞතුකාගාරයේ දී ..........
2014 ජනවාරි මස 1 වැනිදා කෞතුකාගාරයේ දී ..........


කෞතුකාගාර පරිශ්‍රයේ දී විශේෂ වැඩ සටහනක්....................... මතු පරපුර වෙනුවෙන් ජාතික සමඟිය තහවුරු කරමින් සමාජ හා ආර්ථික සංවර්ධනයක් ඇති කිරිම සඳහා වැඩ කිරීමේ ආකල්පමය වෙනසක් සියලුම රාජ්‍ය සේවකයන් තුළ ඇති කිරීමේ අවශ්‍යතාව අවධාරණය කරම්න් 2014 වසරේ වැඩ කරන පළමු දිනය වන 2014 ජනවාරි මස 1 වන බදාදා ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තු කාර්යය මණ්ඩලයේ සහභාගිත්වයෙන් එදින පෙ. ව. 9.00 ට කෞතුකාගාර පරිශ්‍රයේ දී විශේෂ වැඩ සටහනක් පැවැත්විනි. එහිදී ජාතික කෞතුකාගාර අධ්‍යක්ෂ සනුජා කස්තුරිආරච්චි මහත්මිය විසින් ජාතික ධජය එසවීමෙන් අනතුරුව සියල්ලෝම ජාතික ගීය ගායනා කරන ලදි. ඉන්පසුව රණවිරුවන් ඇතුළුව දේශය වෙනුවෙන් දිවි කැප කළ සියලු දෙනා සැමරීම සඳහා විනාඩි 02 ක නිශ්ශබ්දතාවක් ආරක්ෂා කළ අතර පසුව දෙපාර්තමේන්තු කාර්යය මණ්ඩල සාමාජිකයන් රාජ්‍ය සේවා ප්‍රතිඥාව හඩ නඟා කියවන ලදි. අවසාන අංගය ලෙස ජාතික කෞතුකාගාර අධ්‍යක්ෂතුමිය කෙටි දේශනයක් පවත්වා කෞතුකාගාර භූමියේ පැළයක් ද රෝපනය කිරීමෙන් වැඩ සටහන අවසන් කරන ලදි.
dsc_1158
dsc_1160
dsc_1165
dsc_1167
dsc_1169
dsc_1174
dsc_1175
dsc_1177
dsc_1179
dsc_1181
dsc_1185
dsc_1186
dsc_1188
dsc_1190
front
01/15 
start stop bwd fwd