බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් පුරාජෛවවිවිධත්ව උද්‍යානයක්....................
පුරාජෛවවිවිධත්ව උද්‍යානයක්....................


කෞතුකාගාරයට පුරාජෛවවිවිධත්ව උද්‍යානයක්....................

රත්නපුර ජාතික කෞතුකාගාර භූමියේ ඉදි කෙරෙන පුරාජෛවවිවිධත්ව කෞතුකාගාර උද්‍යානයේ අභ්‍යන්තර මාර්ග පද්ධතිය නවීකරණය කිරීම සඳහා මිලියන 5.4 ක මුදලක් පළාත් මාර්ග සංවර්ධන ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් හා සංචාරක අමාත්‍ය අතුල කුමාර රාහුබද්ධ මැතිතුමා ලබා දීමට තීරණය කර ඇත.

ඉදිරි සති කිහිපය තුළ මෙම අභ්‍යන්තර මාර්ග පද්ධතිය නවීකරණය කිරීමට නියමිතය.