බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)

කෞතුක භාණ්ඩ එකතූන් පිළිබඳ නාමාවලිය සකස් කිරීම

දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින රාජ්‍ය, අර්ධ රාජ්‍ය,ආගමික,පෞද්ගලික ආයතන හෝ පුද්ගලයින් විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන කෞතුකාගාර හෝ පෞද්ගලික කෞතුක භාණ්ඩ එකතූන් පිළිබඳව නාමාවලියක් සකස් කිරීමට ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු යොදා තිබේ.

ඒ අනුව ඔබ විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන කෞතුකාගාර හෝ පෞද්ගලික කෞතුක භාණ්ඩ එකතූන් පිළිබඳව තොරතුරු මේ සමඟ අමුණා ඇති දත්ත පත්‍රිකාව පුරවා අංක :53, සර් මාකස් ප්‍රනාන්දු මාවත‍, කොළඹ 07 ලිපිනයට හෝ මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ යන විද්‍යුත් ලිපිනයට ලැබීමට සලස්වන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලමි.

 

සනූජා කස්තුරිආරච්චි

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

 

බාගතකිරීම