බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් 2015 ජනවාරි මස 1 වැනිදා කෞතුකාගාරයේ දී
2015 ජනවාරි මස 1 වැනිදා කෞතුකාගාරයේ දී
front
2015 ජනවාරි මස 1 දා ජාතික කෞතුකාගාරයේ දී......................

2015 වසරේ වැඩ කරන පළමු දිනය වන 2015 ජනවාරි මස 1 වන බ්‍රහස්පතින්දා ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තු කාර්යය මණ්ඩලයේ සහභාගිත්වයෙන් එදින පෙරවරුවේ දී කෞතුකාගාර පරිශ්‍රයේ දී විශේෂ වැඩ සටහන් කිහිපයක් පැවැත්විනි.

එහිදී ජාතික කෞතුකාගාර අධ්‍යක්ෂ සනුජා කස්තුරිආරච්චි මහත්මිය විසින් ජාතික ධජය එසවීමෙන් අනතුරුව සියල්ලෝම ජාතික ගීය ගායනා කරන ලදි. ඉන්පසුව රණවිරුවන් ඇතුළුව දේශය වෙනුවෙන් දිවි කැප කළ සියලු දෙනා සැමරීම සඳහා විනාඩි 02 ක නිශ්ශබ්දතාවක් ආරක්ෂා කළ අතර පසුව දෙපාර්තමේන්තු කාර්යය මණ්ඩල සාමාජිකයන් රාජ්‍ය සේවා ප්‍රතිඥාව හඩ නඟා කියවන ලදි.

 

dsc_1989
dsc_2000
dsc_2002
dsc_2003
dsc_2011
dsc_2014
dsc_2017
dsc_2018
dsc_2023
dsc_2033
dsc_2052
dsc_2055
dsc_2057
dsc_2058
dsc_2062
dsc_2069
dsc_2075
dsc_2083
dsc_2084
dsc_2086
dsc_2089
dsc_2090
dsc_2094
dsc_2096
dsc_2098
dsc_2100
dsc_2101
dsc_2104
front
01/29 
start stop bwd fwd