බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
පුවත්
පසුභාවිත ප්ලාස්ටික් අපද්‍රවය කළමණාකරන ජාතික ව්‍යාපෘතිය


මධයම පරිසර අධිකාරිය පසුභාවිත ප්ලාස්ටික් අපද්‍රවය කළමණාකරන ජාතික වයාපෘතිය...

තව දුරටත් කියවන්න...
 
සඳ ගල් ජංගම ප්‍රදර්ශනය

සඳ ගල් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ
ඛණිජ සම්පත් ජංගම ප්‍රදර්-
ශන 2009.9.24 සිට 2009.
10.07 දක්වා ජාතික ස්වා-
භාවික විද්‍යා කෞතුකාගාර
පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්වේ.
තව දුරටත් කියවන්න...
 
<< ආරම්භය < පෙර 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ඊළඟ > අන්තය >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL