බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
පුවත්
2023 ජනවාරි මස02 දා ජාතික කෞතුකාගාරයේ දී......................

2023 වසරේ වැඩ කරන පළමු දිනය වන ජනවාරි මස 02 වන සදුදා  දින ...

තව දුරටත් කියවන්න...
 
ස්වාභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාර සැමරුම

36 වැනි ජාතික ස්වාභාවික විද්‍යා

කෞතුකාගාර සැමරුම සහ

ලෝක සංඥා හා භාෂා දින

සැමරුම 2022.09.22 දින

ජාතික කෞතුකාගාරයේ දී

පැවැත්විය...........

 
<< ආරම්භය < පෙර 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ඊළඟ > අන්තය >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL