බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
පුවත්
සඳ ගල් ජංගම ප්‍රදර්ශනය

සඳ ගල් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ
ඛණිජ සම්පත් ජංගම ප්‍රදර්-
ශන 2009.9.24 සිට 2009.
10.07 දක්වා ජාතික ස්වා-
භාවික විද්‍යා කෞතුකාගාර
පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්වේ.
තව දුරටත් කියවන්න...
 
<< ආරම්භය < පෙර 31 32 ඊළඟ > අන්තය >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL