බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව අංශ සංස්කෘතික මානව විද්‍යා අංශය

මානව විද්‍යා අංශය


ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තවේ මානව විද්‍යා අංශය සතුව ශ්‍රී ලංකාවේ  සංස්කෘතිකමය වටිනාකමින් යුත් භාණ්ඩ එකතුවක් ඇත. අංශය සතු මෙම භාණ්ඩ එකතුවේ භාණ්ඩ 6000 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වෙයි. මේවා පුළුල් ලෙස පහත ආකාරයට වර්ගීකරණය කළ හැකිය.

 1. කෘෂිකාර්මික භාණ්ඩ
 2. සාම්ප්‍රදායික ගෘහ උපකරණ
 3. අභිචාර විධි හා සබැඳි භාණ්ඩ
 4. සාම්ප්‍රදායික වෙස් මුහුණු
 5. වැදි භාණ්ඩ එකතුව
 6. නැටුම් ඇඳුම්
 7. සංගීත භාණ්ඩ
 8. සාම්ප්‍රදායික ක්‍රීඩා භාණ්ඩ
 9. කිරුම් මිනුම් උපකරණ
 10. ධීවර භාණ්ඩ
 11. සාම්ප්‍රදායික ශිල්පීය ප්‍රජාවන් හා සම්බන්ධ භාණ්ඩ
 12. මාලදිවයින් භාණ්ඩ එකතුව

මානව විද්‍යා අංශය සතු භාණ්ඩ එකතුව ශ්‍රී ලාංකේය සංස්කෘතිය පිළිබඳ අධ්‍යයන සහ පර්යේෂණ කාර්යයන්හි නිරතවන විද්‍යාර්ථීන්ට ඉතාමත් වැදගත් වේ. ස්ථිර ප්‍රදර්ශන හා තාවකාලික ප්‍රදර්ශන මඟින් මෙම එකතූන් මහජනතාව වෙත ඉදිරිපත් කෙරේ. සමාජ සංස්කෘතිකමය වටිනාකමකින් යුත් මානව විද්‍යාත්මක භාණ්ඩ විවිධ අධ්‍යාපනික වැඩසටහන් සඳහා ස්ථිර හා තාවකාලික ප්‍රදර්ශන වශයෙන්  අංශය විසින් සංවිධානය කරනු ලබයි.

 

 

යොමුව
නම : සනුජා කස්තුරිආරච්චි මිය
තනතුර : අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
දුරකථන අංක : 0112672447
විද්‍යුත් තැපෑල : sanujakasthuri@gmail.com


pic
pic
pic
pic
pic
pic
ඡායාරූප ගැලරිය : මානව විද්‍යා අංශය