பதாகை
பதாகை
English (United Kingdom)Sinhala (Sri Lanka)

கண்டி காலப்பகுதிபுராதன இலங்கையின் இஷதி இராசதானி செங்கடகல இல்லையென்றால் கண்இ மத்திய மலைத் பிரதேசத்தில் அமைந்திருந்தது. குடிபெயர்வுகள் ஏற்பட்ட காலக்கட்டத்திலான முக்கிய ,ராசதானிகள் சிறிய நகரங்களாக மேஸ்ரீம் நிலவியதிடன், கண்இ இராசதானியினை அடிப்படையாகக் கொண்டு பேராதனை நகரம், நிலம்பே நகரம், அலுத்நுவர, அலித்நுவர, மற்றும் மத்திய கண்டி (மெத மஹநுவர) உட்பட்ட தியதிலக நகரமும் (ஹங்குரான்கெத்தை) உப நகரங்களாக நிலவியன. சென்கண்டஸைல, ஸ்ரீ வர்தனபுரம் இல்லையென்றால் செங்கடகல நகலம் என்று ஆரம்ப காலத்தில் அறிமுகமாகியிருந்த கண்டி இராசதானி, கம்பளை விக்கிரமபாஹுவினால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

புர்துகேயர்களின் பின்னர் ஏனைய ஐரோப்பிய வலிமைவாய்ந்தோரான ஒல்லாந்தவர்கள் மற்றும் பிரித்தானியவர்கள் இலங்கை அரசியலுடன் இணைந்ததோடு, 1815 இல் இலங்கையின் சுயேச்சையின் முடுவு ஏற்பட்டது.


pic
pic
pic
pic
pic
pic
Image Gallery : கண்டி காலப்பகுதி