බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව කෞතුකාගාර රත්නපුර ජාතික ‍කෞතුකාගාරය

රත්නපුර ජාතික කෞතුකාගාරය


මෙම කෞතුකාගාරය ආරම්භ වූයේ  1946 වර්ෂයේදීය. මුලින් රත්නපුර නගරය ආශ්‍රීතව  පැවති පෙද්ගලික නිවාස දෙකක ස්ථාපිත කොට තිබූ මෙම ‍කෞතුකාගාරය  දැනට රත්නපුර - කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයට නුදුරින් ඇති “ ඇහැලේපොල වලව්ව ” නමින් හඳුන්වනු ලබන ඓතිහාසික ගොඩනැගිල්ලෙහි ස්ථාපිත කොට තිබේ. කෞතුකාගාරය මෙම ගොඩනැගිල්ලෙහි ස්ථාපිත කොට මහජනයා සඳහා විවෘත කරන ලද්දේ 1988 මැයි මස  13 වැනි දිනයි.සබරගමු පළාතේ ප්‍රග්  ඉතිහාසය,  පුරා සත්ව සංහතිය, ඉතිහාසය, සංස්කෘතිය සහ ස්වාභාවික උරුමය යන විෂය කේෂ්ත්‍රයන් නියෝජනය කෙරෙන ‍ ‍කෞතුක භාණ්ඩ සහ ආදර්ශක එකතූන් 3500 ක් පමණ මෙහි ප්‍රදර්ශනය කෙරේ.

යොමුව
නම : තමරා දමයන්ති ජයසේකර මිය
තනතුර : අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන නිලධාරි
ලිපිනය : ඇහැලේපොල වලව්ව, රත්නපුර
දුරකථන අංක : 009445 – 2222451

pic
pic
pic
pic
pic
pic
ඡායාරූප ගැලරිය : රත්නපුර ජාතික කෞතුකාගාරය